profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez PPH CERKAMED z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, NIP 8652048770, REGON 431162810-00018, adres poczty elektronicznej: detal@cerkamed.pl

DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez PPH CERKAMED, z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, NIP 8652048770 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”).

Organizator - PPH CERKAMED z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

 NIP 865-204-87-70, REGON 431162810-00018

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi PPV.

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia on-line, „Złamane narzędzia - problem każdego endodonty”.

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez PayU, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz PPH CERKAMED z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://cerkamedacademy.com  

W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://cerkamedacademy.com oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu PayU. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu.

Przed Zamówieniem Usługi PPV, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://cerkamedacademy.com/regulations  

Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.

W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od PPH CERKAMED.

Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

PPH CERKAMED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

PŁATNOŚĆ

Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.

PPH CERKAMED nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.

Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych PPH CERKAMED.

Regulamin dostępny jest na https://cerkamedacademy.com/regulations

Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2021r.

REKLAMACJA

Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu CerkamedAcademy.com lub jego awarii.

Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie https://cerkamedacademy.com

Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od PPH CERKAMED.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia

Reklamacje można składać pod adresem detal@cerkamed.pl

W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.